GDPR – Kritans Förskola

Information om personuppgiftsbehandling
– riktad till bl.a vårdnadshavare med barn inskrivna på Kritans Förskola, vårdnadshavare med barn i kö till förskolan samt för anställda på Kritans Förskola.
Kritans Förskola behandlar personuppgifter i enlighet med vid varje tid gällande dataskyddsregler och vår personuppgiftspolicy. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du vissa rättigheter och även rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.
Kritans föräldrakooperativ genom styrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Kritans Förskola angående vår behandling av personuppgifter genom att kontakta oss på styrelse@kritansforskola.se.
Som vårdnadshavare med barn inskrivna, vårdnadshavare med barn i kö till en förskoleplats, samt anställda på Kritans Förskola, kommer personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål:
1. Vårdnadshavare samt barn som är inskrivna på Kritans Förskola, deras personuppgifter används för att:
– anmäla personuppgifter till kommunen för att få bidrag för förskoleverksamhet
– för att ha en akutlista där alla telefonnummer samt barnets personnummer finns vid utflykt, barnets sjukdom och/eller vid ev. olycksfall
– inskrivning/kontrakt dokument
– tillgodose barnens vistelsebehov, behovsunderlag för barnens vistelsetider baserat på vårdnadshavares arbetstider/arbetsgivare/tillsynsbehov
– inkomstanmälan som ett underlag för vårdnadshavares månadsavgift
– registrering i TYRA-appen (observera dock att personliga uppgifter som registreras i Tyra-appen kontrolleras och behandlas enligt den personuppgiftspolicy som gäller för Tyra-appen och alltså inte av Kritans Förskola)
– vid dokumentation av handlingsplaner och åtgärdsplaner, i dokumentation av anmälan till socialtjänst, polis, sjukvård, brandkår, tillbud, incidentrapport, kränkande behandling eller sexuella trakasserier
– förskolans verksamhet ska kunna nå ut med information via epost, vilket innebär att vårdnadshavares epostadresser och telefonnummer etc lagras
– andra uppgifter som behövs för att administrera till exempel gruppindelningar av barnen, underlag för utvecklingssamtal med vårdnadshavare eller anteckningar i elevvårdande verksamhet och annan information som behövs för därmed jämförliga ändamål.

2. Vårdnadshavares/Vårdnadshavarnas namn, adress, telefonnummer, epostadress och behovsdatum för omsorg samt barnets personnummer för att:
– kunna stå i kö till Kritans Förskola
– för att vi ska kunna komma i kontakt med dessa vårdnadshavare vid erbjudande om eventuell plats.

3. Anställdas personuppgifter används till att:
– administrera den anställdes lön, försäkringar, pension, tjänstereglemente och övriga anställningsvillkor osv.
– för att kunna nå den anställde utanför arbetstid angående arbetsrelaterade frågor
– för att kunna nå anhöriga vid olycksfall eller liknande samt anhöriglista/vikarielista

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med inskrivning eller anställning på Kritans Förskola är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av barnomsorgstjänst/arbetsgivaråtaganden och för att Kritans Förskola har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål:
1. Utifrån samtycke.
2. Eller i andra fall där behandling är nödvändig för att fullgöra avtal kring barnomsorg samt att fullgöra laglig skyldighet.
3. Skydda den registrerades vitala intressen.
4. Fullgöra arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
5. Tillgodose ett berättigat intresse hos personuppgiftsansvarig (intresseavvägning)
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller allergier och/eller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att sköta administration, arbetsgivarskyldigheter, samt ovannämnda ändamål. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Kritans Förskola ska kunna säkerställa inskriva barn, vårdnadshavares samt anställdas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Kritans Förskolas IT-system. Dina personuppgifter lämnas enbart ut till tredje part om sådan utlämning är förenlig med gällande dataskyddsregler och följer lagen. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi behovet av säkerhet och sekretess. Då en eller flera av de registrerade är barn, krävs särskilt skydd av personuppgifterna. Därför är t.ex. dokument med personuppgifter skyddade i låst förvar som endast förskolechefen som är personuppgiftsbiträde har tillgång till, samt av denne utsedd personuppgiftshandläggare/dataskyddsombud. Akutlista med barnens och vårdnadshavarnas kontaktuppgifter finns tillgänglig för alla medarbetare på Kritans Förskola i ett låst skåp som obehöriga inte har tillgång till. All sådan behandling av personuppgifter sker vidare utifrån att adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder har vidtagits i enlighet med de krav som ställs utifrån gällande dataskyddsregler. Samtliga anställda och övriga som Kritans Förskola svarar för och som behandlar personuppgifterna är bundna av en sekretessförbindelse motsvarande vad som krävs enligt gällande dataskyddsregler och vad som i övrigt följer av lag.

Lagringstiden
Kritans Förskola behandlar dina personuppgifter så länge du är i kö, har ett barn inskrivet eller är anställd hos oss. När barnet har slutat på förskolan/din anställning har upphört/barnet har nått åldern för att börja i förskoleklass raderas personuppgifterna. Kritans Förskola kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet på grund av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, så kallad dataportabilitet. Du kan också när som helst begära att ett tidigare samtycke som tidigare lämnats avseende personuppgifter ska ändras. En begäran om något av det nämnda kan skickas till styrelse@kritansforskola.se. Du har också rätt att vända dig till datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden avseende vår personuppgiftsbehandling.